เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ประกาศรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล)


ประกาศเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) เพื่อให้บุคคลที่มีความสนใจมีความสมัครใจ มีความเสียสละและอุทิศตนในการทำงานด้านการจัดการสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย การป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง ผู้สมัครเป็น (อถล.) ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1.มีสัญชาติไทย

2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปี บริบูรณ์

3.มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลลุ่มลำชี

4.มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

5.เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทำงานเพื่อส่วนรวม

6.เป็นบุคคลที่ตระหนักถึงการทำงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ

7.เป็นบุคคลที่เปฺดโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่นในการแสวงหาความรู้ และเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ผู้ที่สนใจยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลลุ่มลำชี และ ที่ทำการกำนัน และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตตำบลลุ่มลำชี เอกสารในการสมัคร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับบ และรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป


2017-12-29
2017-12-26
2017-12-20