วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ม.ค. 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
22  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านน้อยพัฒนา - บ้านโนนหมาว้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนโพธิ์ - บ้านราษฎร์ยางชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมประตูและหน้าต่างอาคารสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
ซื้อวัสุดสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2562
จ้างติดตั้งระบบบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง