วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ย. 2563
ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แำก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณืใช้งาน จำนวน 1 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องอัดอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านโนนน้อย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสารเทศบัญญัติ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง