วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 43 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดผ้าม่าน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 จำนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง