วันที่
ชื่อเรื่อง
10  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน
30  เม.ย. 2561
ซื้อเก้าอี้นั่งทำงาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 ต.ลุ่มลำชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง