วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านปากคันฉู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านโนนน้อย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านโนนโพธิ์และบ้านโนนโพธิ์ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแผ่นดินทอง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
จ้างติดตั้งป้ายบอกเส้นทางในเขตตำบล และป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
จ้างขยายระบบส่งน้ำประปาหมู่บ้าน ภายในหมู่บ้านคลองโลโพ หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านท่าแกทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)