วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ย. 2561
จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการของเทศบาลตำบลลุ่มลำชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างขยายถนนสายบ้านป่ายาง?โรงเรียนลุ่มลำชีนิรมิตวิทยา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
ซื้อดิน จำนวน 560 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านป่าสะแกราช หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านราษฎร์ยางชุม หมู่ที่ 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านวังโพธิ์ทอง หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง