วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1, 2, 5, 8, 11, 15, 16, 21 ตำบลลุ่มลำชี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  ก.ย. 2566
ซื้อบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ยา วัสดุ เวชภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3, 7, 10, 13, 17, 18, 20 ตำบลลุ่มลำชี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชย.ถ.109-028 สายมั่งมีศรีสุข - มิตรประชาสันต์ หมู่ที่ 5 บ้านวังกุ่ม ตำบลลุ่มลำชี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔,๖,๑๔,๑๙,๒๒ ตำบลลุ่มลำชี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)