วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชย.ถ.109-01 สายบ้านหางเรียง - บ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 8 บ้านหางเรียง ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านท่าแกทอง หมู่ที่ 22 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงหอกระจายข่าวระบบหอสูงบ้านป่าสะแกราช หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้านวังโพธิ์ทอง หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ
14  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง