วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 5 - หนองโลโพธิ์ บ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านหางเรียง - ถนนสายกุดอีตูบบ้านหางเรียง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านหางเรียง หมู่ที่ 8 - ถนนสายบ้านไร่ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองส่งน้ำบ้านไร่ - บ้านวังปลาฝา บ้านไร่ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายคลองตูมกา - คลองโก บ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านท่าแกทอง หมู่ที่ 22 - บ้านแผ่นดินทอง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านป่ายาง - หนองขวาง บ้านป่ายาง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านหางเรียง - หนองไข่แข้ บ้านหางเรียง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านท่าแก หมู่ที่ 2 - บ้านป่าสะแกราช หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง