วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.109-03 สายทางบ้านแผ่นดินทอง - บ้านราษฎร์ยางชุม หมู่ที่ 12 บ้านป่าสะแกราช ตำบลลุ่มลำชี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 8, หมู่ 15, หมู่ 21 และหมู่ 22 ตำบลลุ่มลำชี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1, 2, 5, 8, 11, 15, 16, 21 ตำบลลุ่มลำชี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  พ.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3, 7, 12, 13, 18 และหมู่ที่ 20 ตำบลลุ่มลำชี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายก่าร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง