วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านโนนโพธิ์ทอง หมู่ที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองโลโพ หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านท่าแก้ง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ ประเภทคนงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง