เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
 


ปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ ตำบลลุ่มลำชี


นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ,ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาลตำบลลุ่มลำชี, นางสาวนิอร ชาติชนะ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และ นางอัญชิษฐา ชาลีแดง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ร่วมกับทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ ตำบลลุ่มลำชี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนต้นแบบในการพัฒนา 1 หมู่บ้าน 1 ครัวเรือน เพื่อวิเคราะห์ปัญหา และพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือ จำนวน 6 ครัวเรือน 6 หมู่บ้าน ได้แก่

1. หมู่ที่ 4 บ้านโนนน้อย

2. หมู่ที่ 11 บ้านห้วยหวาย

3. หมู่ที่ 13 บ้านแ่นดินทอง

4. หมู่ที่ 14 บ้านปากคันฉู

5. หมู่ที่ 18 บ้านหนองส้มโรง

6. หมู่ที่ 20 บ้านราษฎร์ยางชุม

2022-05-17
2022-05-12
2022-03-26
2022-03-23
2022-03-08
2022-02-28
2022-02-21
2022-02-05
2022-02-02
2022-02-01