เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 55 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี [ 20 ธ.ค. 2565 ]14
2 ประกาศเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี พ.ศ.2565 [ 13 ธ.ค. 2565 ]9
3 ประกาศเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 4 ต.ค. 2565 ]50
4 อัพเดทสถานการณ์พายุใต้ฝุ่นโนรู [ 27 ก.ย. 2565 ]51
5 ชัยภูมิพนังกั้นลำแม่น้ำชีแตก เขื่อนลำประทาวทะลัก จ่อวิกฤต 6 อำเภอ : Matichon Online(youtube) [ 26 ก.ย. 2565 ]57
6 แบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]67
7 การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(จุดรับลงทะเบียน) [ 1 ก.ย. 2565 ]77
8 การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์) [ 1 ก.ย. 2565 ]65
9 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนำจสำหรับผู้พิกำร ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอำยุ ที่ไม่สำมำรถเดินทำงมำลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง วั [ 1 ก.ย. 2565 ]54
10 ประกาศเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 12 ก.ค. 2565 ]106
11 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในเขตเทศบาลตำบลลุ่มลำชี [ 31 พ.ค. 2565 ]132
12 กลุ่มผลิตภัณฑ์ผักตบชวาของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลลุ่มลำชี [ 31 พ.ค. 2565 ]121
13 กลุ่มผักปลอดสารพิษของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลลุ่มลำชี [ 31 พ.ค. 2565 ]125
14 กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าของชุมชนเทศบาลตำบลลุ่มลำชี [ 31 พ.ค. 2565 ]114
15 รายงานจำนวนผู้มาขอจดทะเบียนพาณิชย์ รอบ 6 เดือน (1.ต.ค.64-30 มี.ค.65) [ 5 เม.ย. 2565 ]150
16 ประกาศเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]127
17 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]134
18 ปฏิทินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปี 2565 [ 8 ก.พ. 2565 ]368
19 ประกาศเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบน [ 1 ก.พ. 2565 ]166
20 ประกาศเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง การไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติงาน (No Gift Policy) [ 1 ก.พ. 2565 ]119
 
หน้า 1|2|3