เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 52 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 อัพเดทสถานการณ์พายุใต้ฝุ่นโนรู [ 27 ก.ย. 2565 ]9
2 ชัยภูมิพนังกั้นลำแม่น้ำชีแตก เขื่อนลำประทาวทะลัก จ่อวิกฤต 6 อำเภอ : Matichon Online(youtube) [ 26 ก.ย. 2565 ]10
3 แบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]31
4 การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(จุดรับลงทะเบียน) [ 1 ก.ย. 2565 ]35
5 การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์) [ 1 ก.ย. 2565 ]34
6 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนำจสำหรับผู้พิกำร ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอำยุ ที่ไม่สำมำรถเดินทำงมำลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง วั [ 1 ก.ย. 2565 ]32
7 ประกาศเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 12 ก.ค. 2565 ]58
8 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในเขตเทศบาลตำบลลุ่มลำชี [ 31 พ.ค. 2565 ]86
9 กลุ่มผลิตภัณฑ์ผักตบชวาของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลลุ่มลำชี [ 31 พ.ค. 2565 ]73
10 กลุ่มผักปลอดสารพิษของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลลุ่มลำชี [ 31 พ.ค. 2565 ]69
11 กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าของชุมชนเทศบาลตำบลลุ่มลำชี [ 31 พ.ค. 2565 ]65
12 รายงานจำนวนผู้มาขอจดทะเบียนพาณิชย์ รอบ 6 เดือน (1.ต.ค.64-30 มี.ค.65) [ 5 เม.ย. 2565 ]89
13 ประกาศเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]77
14 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]82
15 ปฏิทินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปี 2565 [ 8 ก.พ. 2565 ]198
16 ประกาศเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบน [ 1 ก.พ. 2565 ]110
17 ประกาศเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง การไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติงาน (No Gift Policy) [ 1 ก.พ. 2565 ]95
18 ประกาศเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง การไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติงาน (No Gift Policy) [ 1 ก.พ. 2565 ]119
19 ประกาศเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน [ 1 ก.พ. 2565 ]109
20 ประกาศเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส [ 1 ก.พ. 2565 ]97
 
หน้า 1|2|3