เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
 


ประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภ้ยสภาผู้แทนราษฎรและคณะที่ลงพื้นที่ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่ง


นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล

สจ.เขต1,2 ผู้ใหญ่บ้าน ม.8,9,17, อสม. ม. 8,17 และชาวบ้านวังโพธิ์ทองให้การต้อนรับ รองประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภ้ยสภาผู้แทนราษฎรและคณะที่ลงพื้นที่ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งตลอดจนรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการที่ถูกน้ำกัดเซาะพนังกั้นแม่น้ำชีพังทลาย หลายจุดตลอดลำน้ำชี ในการนี้ นายสุวิทย์ ถนอมสัตย์ นายอำเภอบ้านเขว้าก็ได้ร่วมต้อนรับคณะของรองประธานกรรมมาธิการฯและรับฟังปัญหา ทั้งนี้ นายธวัชชัย จันทน์เจริญ นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี ได้กล่าวรายงานภาพรวมพื้นที่ของตำบลลุ่มลำชีที่ได้รับผลกระทบในรอบหลายสิบปีใหักับคณะของรองประธานคณะกรรมมาธิการฯทราบและขอให้จัดหางบประมาณมาซ่อมแซมพนังกั้นแม่น้ำชีที่พังเสียหายก่อนฤดูฝน และก่อนน้ำหลากเพื่อที่น้ำจะไม่ท่วมไร่ นา บ้านเรือนของชาวบ้านอีกต่อไป

2023-04-21
2023-04-20
2023-04-06
2023-03-31
2023-03-31
2023-03-28
2023-03-18
2023-02-28
2023-02-23
2023-02-09