เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
 


ชุดปฏิบัติการขจัดความยากจน


นายธวัชชัย จันทร์เจริญ  นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี ได้มอบหมายให้นายสมนึก ประสานเนตร รองนายกเทศมนตรีฯนายอุทัย บำรุง รองนายกเทศมนตรีฯร่วมประชุมกับทีมปฎิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯและพิจารณาให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยหลังจากที่ได้ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเสร็จก็ได้เข้าพื้นที่หาครัวเรือนเป้าหมายทั้ง3หลัง เพื่อมอบเงินทุนที่ผู้ร่วมสมทบช่วยเหลือตามวัตถุประสงค์และเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนฯ ดังนี้

1.บ้านวังปลาฝา ม.10

2.บ้านราษฎร์ยางชุม ม.20

3.บ้านน้อยพัฒนา ม.15

ซึ่งทีมปฎิบัติการที่เข้าประชุมเพื่อพิจารณาในวันนี้ประกอบด้วย

1.นายสมนึก ประสานเนตร

รองนายกเทศมนตรีฯ

2.นายอุทัย บำรุง รองนายกเทศมนตรีฯ

3.นางประภัสสรณ์ ศิริ

ปลัดอำเภอที่รับผิดชอบตำบลลุ่มลำชี

4.น.ส จินฑ์จุฑา สัจจหท

ยาศรม นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านเขว้า

5,นายนิคม โถชัย ผอ.รพ.สต.โนนน้อย

6.นายสุรินทร์ อ่วมแดง ผอ.รพ.สต.ป่าไม้แดง

7.นางสาวนิอร ชาติชนะ ผอ.กองสวัสดิการฯและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการ

8.ผู้ใหญ่บ้านที่มีครัวเรือนเป้าหมายอาศัยอยู่ ม.10.15.20

ในการนี้ นายเชิงชาย ชาลีรินทร์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิเขต2ได้มอบเงินให้ครัวเรือนเปัาหมายอีกครัวเรือนละ 3,000 บาท

2023-02-02
2023-01-26
2023-01-25
2023-01-18
2022-11-14
2022-10-07
2022-10-07
2022-10-06
2022-09-26
2022-08-15