เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
 


ประชาสัมพันธ์การทำขยะเปียกครัวเรือน


ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลลุ่มลำชี
-เทศบาลตำบลลุ่มลำชี เชิญชวนให้ประชาชนร่วมจัดทำถังขยะเปียกทุกครัวเรือน 
ภายใน 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
-โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย การดำเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 โดยตั้งเป้าหมายให้ทุกจังหวัดมีการจัดทำถังขยะเปียกในทุกครัวเรือน

2023-02-02
2023-01-26
2023-01-25
2023-01-18
2022-11-14
2022-10-07
2022-10-07
2022-10-06
2022-09-26
2022-08-15