เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ :www.lumlamchee.go.th

 
 
 


ประชุมกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นพื้นที่เทศบาล ตำบลลุ่มลำชี คร้งที่1/2567


วันจันทร์ที่27 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลลุ่มลำชีนำดดย ว่าที่ร้อยตรี ชาติชาย ใครกระโทก ท่านปลัดเทศบาลตำบลลุ่มลำชี

 พร้อมด้วยหัวหน้าภาคส่วน บุคลากร และ คณะอนุกรรมการ ประชุมกองทุนหลักระบบสุขภาพในระดับท้องถิ่นพื้นท่เทศบาล ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2567  เพื่อทราบถึงลายละเอียดความคืบหน้าแผนงานในการดำเนินงานกิจกรรมแบบแผนต่างๆ

2024-07-12
2024-07-09
2024-07-05
2024-07-05
2024-07-02
2024-06-28
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-20
2024-06-18