เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร

นายธวัชชัย  จันทร์เจริญ
นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี

นายสมนึก  ประสานเนตร 
นายอุทัย  บำรุง
รองนายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี รองนายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี
นายบุญกอง  มณีรุ่ง นายสวง  ถนอมสัตย์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี