เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
สมาชิกสภาเทศบาล


นายศักดิ์ชัย  สิทธิศาสตร์
ประธานสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี


นายสมัย  ป้อจัตุรัส
นางสายฝน  โสวิชัย
รองประธานสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี นายจรูญ  เมวงษา นายธีระพงษ์  บำรุง
นายพิเชษฐ์  จั้นเขว้า
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายอนุชา  มณีรุ่ง นายหนูชิด  วุสันเทียะ นางสาวเด่นเดือน  ก้านขุนทด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายสำเรียง  ดุงสูงเนิน นายวีระ  นบสูงเนิน นายธนกร  สะใบทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2