เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
สมาชิกสภาเทศบาล


นายศักดิ์ชัย  สิทธิศาสตร์
ประธานสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี
โทร.080-731-2598


นายสมัย  ป้อจัตุรัส
นางสายฝน  โสวิชัย
รองประธานสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี
โทร.082-156-2784 โทร.080-737-3305 นายจรูญ  เมวงษา นายธีระพงษ์  บำรุง
นายพิเชษฐ์  จั้นเขว้า
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร.080-001-1278 โทร.087-875-6160 โทร.092-968-2952 นายอนุชา  มณีรุ่ง นายหนูชิด  วุสันเทียะ นางสาวเด่นเดือน  ก้านขุนทด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร.061-103-8993 โทร.098-438-0896 โทร.063-983-9382 นายสำเรียง  ดุงสูงเนิน นายวีระ  นบสูงเนิน นายธนกร  สะใบทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร.086-262-9524 โทร.097-098-8923 โทร.062-118-3049