เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก
ปลัดเทศบาล
นายวีรพล  กุดชัยภูมิ
รองปลัดเทศบาล
นางสกุลชภัสร์  สิทธิจันทร์เสน นางบุณณดา จรภักดี  สุทธิวงษ์ นายสมชาย  ศิริ
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางขวัญพนม  สถิตย์ชัย นางสาวนิอร  ชาติชนะ นางไพลิน  มะลิดา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข