เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
สำนักปลัดเทศบาล

ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก
ปลัดเทศบาล
นายวีรพล  กุดชัยภูมิ
รองปลัดเทศบาล
นางสกุลชภัสร์  สิทธิจันทร์เสน
หัวหน้าสำนักปลัด
   
 นายประยงค์ศักดิ์  สิมมะระ   นางสาวทับทิมทอง  ชีวะตานนท์
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
   

 
 นางรุ่งนภา  หนูฉลุง นายสมชาย  ปัญญากล้า
จ่าสิบเอกณชพล คะสะกุล
  นายเอกชัย  แสงแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
   
   
นายวีรวุฒิ  บำรุง นางชัญญานัฎค์  มณีรุ่ง  นางสาวฉัตรดาว  โชติจันทร์   นางสาวจรรนภาพร  ชอนชัย
พนักงานดับเพลิง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
     
 นางสาวศิริพร  น้อยเจริญ นายทวีชัย  จีนทอง นางลัยทอง  เพ็งพล  
 คนงานทั่วไป พนักงานดับเพลิง คนงานทั่วไป  
   
 
 นายทศพล บุญญานุสนธิ์
 นางสาวสุพัตรา ขำเขว้า
นายปรีชา  กาชัย
 
 พนักงานดับเพลิง คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป  
     
 
 นายวิชัย  ผาดี นางสาวอรวรรณ  อ่อนสกุล    
 คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป    
 
 
นางสาววรอนงค์  ศรีษะเทียน  นายธันวา  สีสันเทียะ
 
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป