เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
สำนักปลัดเทศบาล

ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก
ปลัดเทศบาล
นายวีรพล  กุดชัยภูมิ
รองปลัดเทศบาล
นางสกุลชภัสร์  สิทธิจันทร์เสน
หัวหน้าสำนักปลัด
   
 นายประยงค์ศักดิ์  สิมมะระ   นางสาวทับทิมทอง  ชีวะตานนท์
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
   
 
 นางรุ่งนภา  หนูฉลุง นายสมชาย  ปัญญากล้า
-
  นายเอกชัย  แสงแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
   
   
นายวีรวุฒิ  บำรุง นางชัญญานัฎค์  มณีรุ่ง  นางสาวฉัตรดาว  โชติจันทร์   นางสาวจรรนภาพร  ชอนชัย
พนักงานดับเพลิง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
     
 นางสาวศิริพร  น้อยเจริญ นายทวีชัย  จีนทอง นางลัยทอง  เพ็งพล  
 คนงานทั่วไป พนักงานดับเพลิง คนงานทั่วไป  
   
 
-
 นางสาวสุพัตรา ขำเขว้า
นายปรีชา  กาชัย
 
 พนักงานดับเพลิง คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป  
 
 
นางสาววรอนงค์  ศรีษะเทียน  นายธันวา  สีสันเทียะ
 
คนงานทั่วไป พนักงานขับรถยนต์