เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
กองช่าง

นายสมชาย  ศิริ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นายสมชาย  ศิริ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายเสกสรรค์  คะสะกุล นางสาวยุวดี  แว่นทิพย์ นางสาวณัฐฎิกานต์ คำพรมพ
พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป
นายสุธน  ดำรงภูมิ นายวีระศักดิ์  หมื่นจิตร นายธนวัฒน์  ญาติวังกุ่ม นายบุญจันทร์  เนตรขันธ์ นายอมร  ขิงชัยภูมิ
ช่างคุมเครื่องสูบน้ำ ช่างคุมเครื่องสูบน้ำ คนงานคุมเครื่องสูบน้ำ คนงานคุมเครื่องสูบน้ำ  คนงานคุมเครื่องสูบน้ำ