เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางขวัญพนม  สถิตย์ชัย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางจิราภรณ์  เสมา
นักวิชาการศึกษา

นางสาวหทัยชนก สายทอง
-
นางวิมล สร้อยสูงเนิน
นางสาวสุกัญญา นบสูงเนิน
ครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ที่ 1
ครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ที่ 2
ครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ที่ 2
ครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ที่ 2
นางสาวนงนุช พันธุ์กุ่ม
นางกฤศกร เชื้อบัวขาว
นางสาคร งีสันเทียะ
นางกรรณิการ แม้นศรี
ครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ที่ 3
ครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ที่ 3
ครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ที่ 4
ครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ที่ 4
นางสาวนวลจันทร์ มณีแสง
นางสาวพรทิพย์ บริจาค นางสาวอุดมวรรณ สัตย์มิตร นางนุชนารถ กาญสูงเนิน
ครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ที่ 4
ครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ที่ 5 ครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ที่ 5 ครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ที่ 5
นางสาวบานเย็น ป้องขันธ์
นางจันทร์ษุดา  ชาจอหอ นางพนิดา บุญกล้า
ครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ที่ 5 ครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ที่ 6 ครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ที่ 7
นางสาวลำดวน วรรณะประโค
นางสมัย ขึ้นกันกง นางอัญชลี ชาลีแดง
นางสาวสมภาร สถิตชัย
ครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ที่ 8 ครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ที่ 8 ครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ที่ 8 ครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ที่ 8
นางสาวจันจิรา วิราวรรณ์ นางสาวพยอม ชาญเขว้า
 นางสาวกานต์พิชชาฎา  ถนอมพันธ์
นางกนกพร เปียกชัยภูมิ
ครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ที่ 8 ครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ที่ 8 ครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ที่ 10 ครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ที่ 10
นางสาววันนิสา  พรมเกษรผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)