เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ :www.lumlamchee.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ [ 25 ม.ค. 2567 ]13
2 0046งานบริหารงานบุคคล6-ส่วนที่ 3 ภาคผนวก บำเหน็จบำนาญฯ [ 1 ต.ค. 2562 ]185
3 0047งานบริหารงานบุคคล7-ความรู้บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2562 ]176
4 0041งานบริหารงานบุคคล1-คำนำ สารบัญ คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญฯ [ 1 ต.ค. 2562 ]182
5 0063งานพัสดุ3-คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]166
6 0064งานพัสดุ4-ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ [ 1 ต.ค. 2562 ]176
7 งานแผนงานและงบประมาณ1-คู่มือการจัดทำงบประมาณ [ 1 ต.ค. 2562 ]171
8 งานธุรการ-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ [ 1 ต.ค. 2562 ]169
9 งานสาธารณสุข1-คู่มือ ระบบเบิกจ่ายตรง สปสช. [ 1 ต.ค. 2562 ]179
10 0062งานพัสดุ2-คู่มือการใช้งานระบบ e-GP (กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง) [ 1 ต.ค. 2562 ]200
11 0044งานบริหารงานบุคคล4-ส่วนที่ 2 ระเบียบกฎหมาย บำเหน็จบำนาญฯ [ 1 ต.ค. 2562 ]182
12 0048งานบริหารงานบุคคล8-คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ [ 1 ต.ค. 2562 ]189
13 0049งานบริหารงานบุคคล9-กรณีตัวอย่างบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2562 ]182
14 0042งานบริหารงานบุคคล2-ปกคู่มือ คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญฯ [ 1 ต.ค. 2562 ]183
15 0061งานพัสดุ1-คู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 [ 1 ต.ค. 2562 ]175
16 0043งานบริหารงานบุคคล3-ส่วนที่ 1 สิทธิประโยชน์ด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการฯ [ 1 ต.ค. 2562 ]185
17 0045งานบริหารงานบุคคล5-ส่วนที่ 2 หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญฯ [ 1 ต.ค. 2562 ]181