เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 0046งานบริหารงานบุคคล6-ส่วนที่ 3 ภาคผนวก บำเหน็จบำนาญฯ [ 1 ต.ค. 2562 ]143
2 0047งานบริหารงานบุคคล7-ความรู้บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2562 ]150
3 0041งานบริหารงานบุคคล1-คำนำ สารบัญ คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญฯ [ 1 ต.ค. 2562 ]153
4 0063งานพัสดุ3-คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]129
5 0064งานพัสดุ4-ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ [ 1 ต.ค. 2562 ]144
6 งานแผนงานและงบประมาณ1-คู่มือการจัดทำงบประมาณ [ 1 ต.ค. 2562 ]136
7 งานธุรการ-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ [ 1 ต.ค. 2562 ]133
8 งานสาธารณสุข1-คู่มือ ระบบเบิกจ่ายตรง สปสช. [ 1 ต.ค. 2562 ]148
9 0062งานพัสดุ2-คู่มือการใช้งานระบบ e-GP (กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง) [ 1 ต.ค. 2562 ]171
10 0044งานบริหารงานบุคคล4-ส่วนที่ 2 ระเบียบกฎหมาย บำเหน็จบำนาญฯ [ 1 ต.ค. 2562 ]145
11 0048งานบริหารงานบุคคล8-คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ [ 1 ต.ค. 2562 ]160
12 0049งานบริหารงานบุคคล9-กรณีตัวอย่างบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2562 ]149
13 0042งานบริหารงานบุคคล2-ปกคู่มือ คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญฯ [ 1 ต.ค. 2562 ]147
14 0061งานพัสดุ1-คู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 [ 1 ต.ค. 2562 ]140
15 0043งานบริหารงานบุคคล3-ส่วนที่ 1 สิทธิประโยชน์ด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการฯ [ 1 ต.ค. 2562 ]146
16 0045งานบริหารงานบุคคล5-ส่วนที่ 2 หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญฯ [ 1 ต.ค. 2562 ]144