เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
 


การประเมินพนักงานครูเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ


วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00น. นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ นายสมนึก ประสานเนตร รองนายกเทศมนตรี,นายสวง ถนอมสัตย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี,นายบุญกอง มณีรุ่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายวีรพล กุดชัยภูมิ รองปลัดเทศบาล,นางจิราภรณ์ เสมา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ,นางรุ่งนภา หนูฉลุง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และเพื่อนๆคณะครู ศพด. ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจการประเมินผลงานด้านวิจัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพด้านคุณภาพการปฏิบัติ และด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งมีครูขอรับการประเมินพนักงานครูเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ จำนวน 2 ท่าน คือ ครูกานต์พิชชาฎา ถนอมพันธ์ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังปลาฝา และครูนวลจันทร์ มณีแสง ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหางเรียง
2021-08-30
2021-08-19
2021-08-11
2021-08-03
2021-07-15
2021-07-08
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-05
2021-07-02