เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554

สมาชิกสภาเทศบาล

นายยุทธศักดิ์  ศรีษะเทียน
ประธานสภาเทศบาลตำบล
นายหงษ์  ถนอมสัตย์
ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก
รองประธานสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี
นายบุญล้อม    หมื่นจิตร นายวิฑูรย์    เมวงษา นายตุ่น    ทุมพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
นางอนัญญา    คำทวี นายสำเรียง    ดุงสูงเนิน
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
นายประยูร    พันธุ์กุ่ม นายสมัย    ป้อจัตุรัส นางสายโยน    พร้อมสันเทียะ     นางสายฝน    โสวิชัย
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล