เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554

สมาชิกสภาเทศบาล

นายยุทธศักดิ์  ศรีษะเทียน
ประธานสภาเทศบาลตำบล
นายหงษ์  ถนอมสัตย์
ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก
รองประธานสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี
นายบุญล้อม    หมื่นจิตร นายวิฑูรย์    เมวงษา นายตุ่น    ทุมพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
นางอนัญญา    คำทวี นายสำเรียง    ดุงสูงเนิน นายประยูร    พันธุ์กุ่ม
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมัย  ป้อจัตุรัส นางสายโยน  พร้อมสันเทียะ 
นางสายฝน  โสวิชัย
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล