เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554

หัวหน้าส่วนราชการ

ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก
ปลัดเทศบาล
นายวีรพล  กุดชัยภูมิ
รองปลัดเทศบาล
นางสกุลชภัสร์  สิทธิจันทร์เสน นางบุณณดา จรภักดี  สุทธิวงษ์ นายชัยมงคล  มาสิงห์
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางขวัญพนม  สถิตย์ชัย นางสาวสุภาภรณ์  บุญมา นางไพลิน  มะลิดา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข