เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554

หัวหน้าส่วนราชการ

ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก
ปลัดเทศบาล
นายวีรพล  กุดชัยภูมิ
รองปลัดเทศบาล
นางสกุลชภัสร์  สิทธิจันทร์เสน นางบุณณดา จรภักดี  สุทธิวงษ์ นายสมชาย  ศิริ
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางขวัญพนม  สถิตย์ชัย นางสาวสุภาภรณ์  บุญมา นางไพลิน  มะลิดา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข