เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554

สำนักปลัดเทศบาล

ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก
ปลัดเทศบาล
นายวีรพล  กุดชัยภูมิ
รองปลัดเทศบาล
นางสกุลชภัสร์  สิทธิจันทร์เสน
หัวหน้าสำนักปลัด
   
นายประยงค์ศักดิ์  สิมมะระ 
นางสาวทับทิมทอง  ชีวะตานนท์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นางรุ่งนภา  ศักดิ์เขียว   นายเอกชัย  แสงแก้ว จ.ส.อ.ณชพล  คะสะกุล
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     
นางสาวจรรนภาพร  ชอนชัย  นางชัญญานัฎค์  มณีรุ่ง นางสาวฉัตรดาว  โชติจันทร์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายวีรวุฒิ  บำรุง นายอภิสิทธิ์  อ่อนสกุล นายทวีชัย  จีนทอง 
นางสาวศิริพร  น้อยเจริญ
พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป 
 
นางสาวสุพัตรา  ขำเขว้า นายบุญมา  ศรีษะเทียน
นายวิเชียร  เล็ดมะ
พนักงานจ้างทั่วไป 
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
     
 นางลัยทอง    เพ็งพล    
 พนักงานจ้างทั่วไป