เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554

กองคลัง

นางบุณณดา จรภักดี  สุทธิวงษ์
ผู้อำนวยการกองคลังนายสนองพันธ์  สุนคร

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวธนัญญาดา สิงห์กุล
นางสาววัลลี  คำทวี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้