เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554

กองคลัง

นางบุณณดา จรภักดี  สุทธิวงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวสังวาล  ขั้นชัยภูมิ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


นางสาวณัฐพิชฌาย์  ปาเข้า
นางสาวประภาพร  นิยมพงษ์ นายสนองพันธ์  สุนคร
นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวธนัญญาดา สิงห์กุล
นางสาววัลลี  คำทวี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้