เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554

กองช่าง

นายสมชาย  ศิริ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นายสมชาย  ศิริ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 นายเชาวลิต  สองศรี นายจรูญ  เมวงษา นางสาวยุวดี  แว่นทิพย์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป
นายสุธน  ดำรงภูมิ นายวีระศักดิ์  หมื่นจิตร นายธนวัฒน์  ญาติวังกุ่ม นายบุญจันทร์  เนตรขันธ์ นายอมร  ขิงชัยภูมิ
ช่างคุมเครื่องสูบน้ำ ช่างคุมเครื่องสูบน้ำ คนงานคุมเครื่องสูบน้ำ คนงานคุมเครื่องสูบน้ำ  คนงานคุมเครื่องสูบน้ำ