เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554

กองช่าง

นายชัยมงคล  มาสิงห์
หัวหน้าฝ่ายการโยธา  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นายสมชาย  ศิริ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
     
นางธัญญรัตน์  อิ่มศรี นายนัฐพงษ์  ชุมกว้าง นายเชาวลิต  สองศรี    
ผู้ช่วยช่างโยธา ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
 
 
 
นายจรูญ  เมวงษา นายสาคร  มาสิงห์ นางสาวยุวดี  แว่นทิพย์
พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป
นายสุธน  ดำรงภูมิ นายวีระศักดิ์  หมื่นจิตร นายธนวัฒน์  ญาติวังกุ่ม นายบุญจันทร์  เนตรขันธ์ นายอมร  ขิงชัยภูมิ
ช่างคุมเครื่องสูบน้ำ ช่างคุมเครื่องสูบน้ำ คนงานคุมเครื่องสูบน้ำ คนงานคุมเครื่องสูบน้ำ  คนงานคุมเครื่องสูบน้ำ