เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางขวัญพนม  สถิตย์ชัย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางจิราภรณ์  เสมา นายสุรเชษฐ์  แว่นทิพย์
นักวิชาการศึกษา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวหทัยชนก สายทอง
นางบัวลี สร้อยสูงเนิน
นางวิมล สร้อยสูงเนิน
นางสาวสุกัญญา นบสูงเนิน
ครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ที่ 1
ครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ที่ 2
ครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ที่ 2
ครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ที่ 2
นางสาวนงนุช พันธุ์กุ่ม
นางกฤศกร เชื้อบัวขาว
นางสาคร งีสันเทียะ
นางกรรณิการ แม้นศรี
ครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ที่ 3
ครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ที่ 3
ครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ที่ 4
ครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ที่ 4
นางสาวนวลจันทร์ มณีแสง
นางสาวพรทิพย์ บริจาค นางสาวอุดมวรรณ สัตย์มิตร นางนุชนารถ กาญสูงเนิน
ครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ที่ 4
ครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ที่ 5 ครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ที่ 5 ครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ที่ 5
นางสาวบานเย็น ป้องขันธ์
นางคำเขียน คณาเขว้า นางจันทร์ษุดา  ชาจอหอ นางพนิดา บุญกล้า
ครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ที่ 5 ครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ที่ 6 ครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ที่ 6 ครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ที่ 7
นางสาวลำดวน วรรณะประโค
นางสมัย ขึ้นกันกง นางอัญชลี ชาลีแดง
นางสาวสมภาร สถิตชัย
ครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ที่ 8 ครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ที่ 8 ครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ที่ 8 ครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ที่ 8
นางสาวจันจิรา วิราวรรณ์ นางสาวพยอม ชาญเขว้า
 นางสาวกานต์พิชชาฎา  ถนอมพันธ์
นางกนกพร เปียกชัยภูมิ
ครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ที่ 8 ครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ที่ 8 ครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ที่ 10 ครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ที่ 10