เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554

กองสวัสดิการสังคม ฯ


นางสาวนิอร  ชาติชนะ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 

นางสาวสุภาภรณ์  บุญมา
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
นางสาวสุธีรา  บุญแข็ง นางอัญชิษฐา  ชาลีแดง นางสาวกฎชกร  พลสงค์
นักพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน