เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554

ประวัติและความเป็นมา

                                                                              ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มลำชี 
                                                                       ................................... 

                                                                                 ประวัติตำบล

              เดิมตำบลลุ่มลำชีนั้น ขึ้นอยู่กับตำบลชีลอง และตำบลบ้านเขว้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ต่อมาราษฎรทั้งสองตำบล คือ ตำบลชีลองและตำบลบ้านเขว้า ได้ขอให้ทางราชการกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งกิ่งอำเภอขึ้น เพื่อความสะดวกในการติดต่อราชการ สมัยนั้นการติดต่อกับที่ว่าการอำเภอนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบาก เพราะห่างจากตัวที่ว่าการอำเภอมาก ซึ่งเป็นอำเภอเมืองชัยภูมิในสมัยนั้น การที่จะไปติดต่อจะต้องใช้ม้าและเกวียนเป็นพาหนะในการเดินทาง บางคนต้องเดินด้วยเท้า  ดังนั้นทางราชการจึงได้มองเห็นความลำบากของราษฎร จึงได้พิจารณาแบ่งแยกหมู่บ้านต่าง ๆ ออกจากตำบลชีลอง และตำบลบ้านเขว้าบางส่วน ก่อนที่จะจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอ คือแยกออกมาจัดตั้งเป็นตำบลใหม่ซึ่งใช้ชื่อว่า “ตำบลลุ่มลำชี” ทั้งนี้เนื่องจากหมู่บ้านที่แยกออกมานั้น ส่วนใหญ่จะอยู่ในแถบลุ่มแม่น้ำชี ซึ่งในฤดูน้ำหลาก แม่น้ำชีมีน้ำล้นตลิ่งน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรเกือบทุกหมู่บ้าน เพราะที่ตั้งตำบลลุ่มลำชีนั้นเป็นที่ราบลุ่ม ด้วยเหตุนี้จึงได้ตั้งชื่อว่า “ตำบลลุ่มลำชี” ซึ่งในขณะนั้นยังขึ้นอยู่กับอำเภอเมืองชัยภูมิอยู่ โดยการปกครองดูแลของกำนัน คนแรก ชื่อนายหลอด รักษ์จินดา ตรงกับ พ.ศ. 2496 ซึ่งมีหมู่บ้านในการปกครองของตำบลลุ่มลำชี ทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ในขณะนั้น ได้แก่
                                         

                                          1. บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 1
                                          2. บ้านท่าแก หมู่ที่ 2 
                                          3. บ้านป่ายาง หมู่ที่ 3
                                          4. บ้านโนนน้อย หมู่ที่ 4
                                          5. บ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 5
                                          6. บ้านไร่ หมู่ที่ 6
                                          7. บ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 7
                                          8. บ้านหางเรียง หมู่ที่ 8
                                          9. บ้านท่าแก้ง หมู่ที่ 9


               ต่อมาเมื่อ วันที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2497 กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศยกฐานะตำบลบ้านเขว้าขึ้นเป็นกิ่งอำเภอ ซึ่งประกอบไปด้วยตำบลต่าง ๆ รวม 3 ตำบล ในขณะนั้น คือ


                                          1. ตำบลบ้านเขว้า
                                          2. ตำบลตลาดแร้ง
                                          3. ตำบลลุ่มลำชี


               ตั้งเป็นกิ่งอำเภอบ้านเขว้า ในวันที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2498 ทางราชการกระทรวงมหาดไทย ได้แต่งตั้งข้าราชการในสังกัดออกมาปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนอย่างเป็นทางการ จากนั้นตำบลลุ่มลำชี จึงได้เปลี่ยนจากอำเภอเมืองมาขึ้นกับกิ่งอำเภอบ้านเขว้า ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ต่อมาในวันที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2499 นายสวัสดิ์ วงศ์ปฏิทัศน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดที่ทำการ กิ่งอำเภอบ้านเขว้า และได้มีผู้ที่ปกครองดูแลตำบลลุ่มลำชี คือกำนันตำบลนั้น มาแล้วจากอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งหมด 4 คน ได้แก่
                                          1. นายหลอด รักษ์จินดา                  ดำรงตำแหน่ง เมื่อ พ.ศ. 2496 - 2515
                                          2. นายบุญจันทร์ ดำรงค์ภูมิ               ดำรงตำแหน่ง เมื่อ พ.ศ. 2515 - 2520 
                                          3. นายแท่ง คณาเขว้า                    ดำรงตำแหน่ง เมื่อ พ.ศ. 2520 - 2527
                                          4. นายประสิทธิ์ ชีวะตานนท์             ดำรงตำแหน่ง เมื่อ พ.ศ. 2527 - 2549
                                          5. นายถาวร หกขุนทด                    ดำรงตำแหน่ง เมื่อ พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน