เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 


ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2556 - 2558

    รายละเอียดข่าว

ได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2556 - 2558  เมื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้ให้พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี เสนอผู้บริหารท้องถิ่น นำร่างแผนพัฒนาสามปี เสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ของการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2556 - 2558  จึงประกาศให้ทราบโดยทีั่วดัน


    เอกสารประกอบ ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2556 - 2558
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ก.ค. 2555