เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 


แผนพัฒนาสามปี.57-59 ส่วน 1-3

    รายละเอียดข่าว

การจัดทำแผนพัฒนา  3  ปี (พ.ศ. 2557 – 2559)  ของเทศบาลตำบลลุ่มลำชีดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  เพื่อใช้กำหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่น โดยได้จัดทำให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนและศักยภาพของท้องถิ่น  รวมถึงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  และยุทธศาสตร์อำเภอ  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบล  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบล  รวมถึงคณะผู้บริหารได้ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาสามปีฉบับนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  สามารถพร้อมที่จะนำไปปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ตามนโยบายที่คณะผู้บริหารมุ่งหวังที่จะให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น


    เอกสารประกอบ แผนพัฒนาสามปี.57-59 ส่วน 1-3
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 542