เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ :www.lumlamchee.go.th

 
 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประเมินความเสี่ยงการจุทจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2567 [ 15 มี.ค. 2567 ]3
2 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 29 ก.พ. 2567 ]1
3 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นๆใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 29 ก.พ. 2567 ]2
4 กิจกรรมการปลุกจิตสำนึก และสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับของขวัญ  และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 29 ม.ค. 2567 ]4
5 การฝึกอบรมที่มีเนื้อหาด้านจริยธรรม (กิจกรรมส่งเสริมด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 19 ม.ค. 2567 ]3
6 คำสั่งเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 11 ม.ค. 2567 ]1
7 แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 11 ม.ค. 2567 ]1
8 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 6 ธ.ค. 2566 ]5
9 ประกาศเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลลุ่มลำชี ประจำปี พ.ศ.2567 [ 1 ธ.ค. 2566 ]10
10 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลลุ่มลำชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.2567 [ 8 พ.ย. 2566 ]31
11 ป้ายรณรงค์กิจกรรม No Gift Policy ประจำปี พ.ศ.2567 [ 3 พ.ย. 2566 ]10
12 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลลุ่มลำชี ณ จุด Walk-in และผ่านระบบ E-Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 12 ต.ค. 2566 ]1
13 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 + มาตรการที่ 1 [ 3 ต.ค. 2566 ]4
14 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2566(มาตรการที่ 2) [ 29 ก.ย. 2566 ]1
15 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2566(มาตรการที่ 3) [ 29 ก.ย. 2566 ]1
16 ข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]34
17 กิจกรรมปลูกจิตสำนึก การสร้างวัฒนธรรมไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลลุ่มลำชี (No Gift Policy) [ 3 เม.ย. 2566 ]35
18 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy [ 3 เม.ย. 2566 ]37
19 ประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลลุ่มลำชี [ 17 ม.ค. 2566 ]31
20 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของเทศบาลตำบลลุ่มลำชี พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]31
 
หน้า 1|2